Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

 

ONS Dakonderhoud:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONS Dakonderhoud, gevestigd te (5253 AP) Nieuwkuijk aan het adres Kerkstraat 30 A en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66176530.

Wederpartij:
de partij die een Overeenkomst sluit met ONS Dakonderhoud of aan wie ONS Dakonderhoud een offerte heeft uitgebracht. De Wederpartij betreft zowel de Consument als iedere partij die handelt voor doeleinden die verband houden met haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Consument:
een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Meer- en minderwerk:
door de Wederpartij gewenste toevoegingen aan of vermindering van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

Overeenkomst:
iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen ONS Dakonderhoud en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Partijen:
ONS Dakonderhoud en de Wederpartij samen.

 

2. Wanneer gelden deze voorwaarden?

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van ONS Dakonderhoud en op iedere Overeenkomst tussen ONS Dakonderhoud en een Wederpartij, ook als voor de uitvoering van de Overeenkomst door ONS Dakonderhoud derden worden betrokken.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als ONS Dakonderhoud hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en gelden alleen voor het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.
2.3 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. ONS Dakonderhoud zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
2.4 Als ONS Dakonderhoud van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat ONS Dakonderhoud het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

 

3. Offertes en aanbiedingen (“offertes”)

 

3.1 De aard en de omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden.
3.2 De offerte geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
– Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
– Bij de prijsvormingsmethode regie doet ONS Dakonderhoud een opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). ONS Dakonderhoud geeft desgevraagd aan de Wederpartij een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij de ondernemer daartoe in redelijkheid niet in staat is.
3.3 Alle offertes van ONS Dakonderhoud zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Dat houdt in dat ONS Dakonderhoud het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen.
3.4 In geval het uitbrengen van een offerte een uitgebreid advies aan de Wederpartij vereist, dan heeft ONS Dakonderhoud het recht om een calculatievergoeding aan de Wederpartij in rekening te brengen. Deze calculatievergoeding wordt gebaseerd op een door ONS Dakonderhoud van tijd tot tijd vast te stellen uurtarief.
3.5 ONS Dakonderhoud kan niet aan offertes worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.7 Als ONS Dakonderhoud in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan ONS Dakonderhoud niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.
3.8 ONS Dakonderhoud behoudt altijd alle rechten op de door haar gemaakte plannen, technische omschrijvingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Deze documentatie en informatie mag zonder voorafgaande toestemming van ONS Dakonderhoud niet aan derden worden gegeven, gekopieerd, gereproduceerd of nagemaakt worden. Als er geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen te worden geretourneerd aan ONS Dakonderhoud.

 

4. Overeenkomst

 

4.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van ONS Dakonderhoud ongewijzigd accepteert, of als ONS Dakonderhoud een opdracht schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven.
4.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst die door of namens ONS Dakonderhoud na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend als deze schriftelijk door ONS Dakonderhoud zijn bevestigd, of als ONS Dakonderhoud reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.

 

5. Herroepingsrecht

 

5.1 Een Consument heeft de mogelijkheid om bij koop op afstand de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Consument dient een herroeping binnen 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, kenbaar te maken.
5.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing als een Consument uitdrukkelijk vraagt aan ONS Dakonderhoud om binnen de bedenktermijn de Overeenkomst uit te voeren. Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:230p BW, o.a. als er sprake is van dringende herstelwerkzaamheden. De Consument begrijpt dat zodra ONS Dakonderhoud op zijn/haar verzoek begint met het uitvoeren van de Overeenkomst, aan hem/haar geen recht tot ontbinding meer toekomt.
5.3 Als ONS Dakonderhoud al een gedeelte van de Overeenkomst is nagekomen terwijl de Consument zich op het herroepingsrecht beroept, worden de kosten hiervoor bij de Consument in rekening gebracht.
5.4 De bewijslast voor het tijdig uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument.

 

6. Prijs en prijswijzigingen

 

6.1 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6.2 Als in de offerte een vaste prijs (aanneemsom) is opgenomen voor de werkzaamheden dan is deze bindend. Als blijkt dat ONS Dakonderhoud korter of langer met de werkzaamheden bezig is, dan is dit geen grond voor verhoging of verlaging van de afgesproken aanneemsom.
6.3 Als de aanneemsom is gebaseerd op een opgemeten oppervlakte, dan geeft een verschil tussen de opgemeten en de werkelijke grootte van de oppervlakte aan de Wederpartij geen recht tot vermindering van de afgesproken prijs.
6.4 ONS Dakonderhoud is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs, zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Hieronder valt onder andere (maar niet uitsluitend) de situatie dat de ontheffing op het stortverbod voor bouw- en sloopafval op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen terzake van dakbedekking ingetrokken wordt. Hetzelfde is van toepassing in geval van dak afval of puin.

 

7. Uitvoering werkzaamheden ONS Dakonderhoud

 

7.1 Alle werkzaamheden die door of namens ONS Dakonderhoud worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis van ONS Dakonderhoud. ONS Dakonderhoud biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
7.2 ONS Dakonderhoud heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 ONS Dakonderhoud bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. ONS Dakonderhoud behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.
7.4 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van ONS Dakonderhoud nooit:
− het toetsen of de instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij het uitvoeren een bepaalde (specifieke) test tussen Partijen is overeengekomen;
− het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten;
− het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en informatie;
− afwerking van stucwerk of schilderwerk of andere soortgelijke afwerkingen.
7.5 ONS Dakonderhoud heeft het recht om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. ONS Dakonderhoud kan de uitvoering van de volgende fase opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
7.6 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan ONS Dakonderhoud kenbaar heeft gemaakt.
7.7 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. ONS Dakonderhoud zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal ONS Dakonderhoud de Wederpartij hierover tevoren inlichten

 

8. Verplichtingen Wederpartij

 

8.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan ONS Dakonderhoud heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door ONS Dakonderhoud gewenste vorm en wijze aan ONS Dakonderhoud ter beschikking worden gesteld.
8.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ONS Dakonderhoud ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.
8.3 De Wederpartij zal voor haar eigen rekening zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, toestemmingen en/of ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
8.4 De Wederpartij verstrekt aan ONS Dakonderhoud vrije toegang en/of doorgang tot de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Dat houdt in dat de locatie goed bereikbaar moet zijn voor alle middelen die ONS Dakonderhoud nodig heeft in de uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij is niet verplicht om zelf aanwezig te zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden als het dak ook buitenom bereikbaar is voor de benodigde werkzaamheden. De Wederpartij dient dit dan eerst met ONS Dakonderhoud af te stemmen en waar nodig “achterom” open te houden.
8.5 De Wederpartij stelt ONS Dakonderhoud in de gelegenheid om materialen (voorafgaand aan de werkzaamheden reeds) af te leveren en gaat er mee akkoord dat ONS Dakonderhoud voorzieningen aanbrengt om (brand)veilig te kunnen werken.
8.6 De Wederpartij dient rekening te houden, en gaat akkoord met, de navolgende randvoorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst door ONS Dakonderhoud:
– Tijdens en na de werkzaamheden kunnen er grote hoeveelheden stof vrijkomen onder het dak. ONS Dakonderhoud is hiervoor niet verantwoordelijk en zal niet gehouden zijn tot enig herstel als gevolg van het vrijgekomen stof;
– De Wederpartij stelt ONS Dakonderhoud in de gelegenheid om, op kosten van de Wederpartij, gebruik te maken van een watervoorziening en twee stroompunten;
– De Wederpartij zal – indien aanwezig – tijdens de werkzaamheden van ONS Dakonderhoud één of twee parkeerplaatsen direct voor de woning vrijhouden;
– De Wederpartij zorgt ervoor dat ONS Dakonderhoud één of meerdere containers kan plaatsen op de oprit (indien aanwezig) of bij gebreke van een oprit, op een plaats dicht bij de woning;
– De Wederpartij zorgt ervoor dat eventueel aanwezige zonnepanelen, dakterrassen, groene daken of andere constructies die bevestigd zijn op het dak, zijn verwijderd vóór het afgesproken tijdstip waarop ONS Dakonderhoud de werkzaamheden zal aanvangen;
– De Wederpartij zorgt ervoor dat de directe omgeving waar de werkzaamheden worden uitgevoerd is afdekt is en dat er geen voorwerpen aanwezig zijn die beschadigd kunnen raken. Dat geldt in ieder geval voor glazen overkappingen en koepels, maar ook voor alle andere voorwerpen die bij de uitvoering van de werkzaamheden beschadigd kunnen raken. Het risico van niet het voldoende afdekken en het laten staan van voorwerpen, en dus de beschadiging of het verloren gaan daarvan, komt voor de Wederpartij;
– De Wederpartij stelt de brandgang beschikbaar voor de steigers van ONS Dakonderhoud;
– De Wederpartij is verantwoordelijk voor het afzeilen van het dak bij regen, harde wind of andere weersomstandigheden die kunnen leiden tot schade, ook indien deze weersomstandigheden (pas) optreden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het risico van niet het voldoende afzeilen van het dak, en alle schade die dientengevolge ontstaat, komt voor de Wederpartij;
– De Wederpartij is bekend met het advies van ONS Dakonderhoud om verouderde lichtkoepels, dakramen en/of opstanden te vervangen voor nieuwe lichtkoepels, dakramen en/of opstanden;
– De Wederpartij is bekend dat de steiger die ONS Dakonderhoud nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden met schroeven, bouten of andere bevestigingsmaterialen wordt bevestigd aan of in de gevel van het gebouw van de Wederpartij. Hierdoor ontstaan gaten, die door ONS Dakonderhoud later worden opgevoegd. Het risico van deze bevestiging, en de eventuele beschadigingen daardoor aan het gebouw, komen voor rekening van de Wederpartij;
– De Wederpartij is ermee bekend en akkoord dat het afschot van het dak in de onderconstructie (balken of platen) zit. Het afschot van het dak zit dus niet in de nieuwe dakbedekking, tenzij partijen schriftelijk expliciet anders overeenkomen;
– De Wederpartij is ermee bekend en akkoord dat in geval sprake is van blijvend stilstaand water op (het) dak(en), ONS Dakonderhoud de Wederpartij altijd adviseert om (i) het afschot aan te passen door middel van het aanbrengen van een nieuwe houten onderconstructie; of (ii) afschotisolatie te nemen. Als de Wederpartij hetgeen genoemd in de vorige zin, namelijk onder (i) of (ii) niet wil laten uitvoeren ongeacht de reden, dan is ONS Dakonderhoud nooit aansprakelijk voor enige schade, waaronder ook verstaan lekkages, waterschade etc. De Wederpartij is ermee bekend en akkoord dat ONS Dakonderhoud de risico’s en de gevolgen kenbaar heeft gemaakt aan de Wederpartij.
– De Wederpartij is ermee bekend en akkoord dat oneffenheden (zoals, maar niet uitsluitend, verzakte gordingen of verzakte dakplaten) die reeds in de onderconstructie aanwezig zijn ook zichtbaar zullen blijven na het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking. ONS Dakonderhoud is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van een effen dak;
8.7 De Wederpartij zorgt ervoor dat alle handelingen die nodig zijn voordat ONS Dakonderhoud haar werkzaamheden kan verrichten op tijd voltooid zijn.
8.8 De Wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Als de Wederpartij deze afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, dan heeft ONS Dakonderhoud het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
8.9 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is ONS Dakonderhoud gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als ONS Dakonderhoud als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door ONS Dakonderhoud aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

9. Overmacht

 

9.1 ONS Dakonderhoud is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).
9.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop ONS Dakonderhoud geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ONS Dakonderhoud niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van ONS Dakonderhoud of derden, de situatie dat ONS Dakonderhoud producten of diensten te laat geleverd krijgt van haar toeleveranciers of de situatie dat weersomstandigheden de uitvoering van de werkzaamheden (of de veiligheid daaromtrent) verhinderen. ONS Dakonderhoud kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat ONS Dakonderhoud de Overeenkomst had moeten nakomen.
9.3 ONS Dakonderhoud heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan zes maanden voortduurt.
9.4 Als ONS Dakonderhoud bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag ONS Dakonderhoud dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

10. Meer/-minderwerk

 

10.1 Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3.2 kan de Wederpartij aan ONS Dakonderhoud (mondeling) meer- of minderwerk opdragen zonder dat er een aanvullende schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten, op de voorwaarde dat het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.
10.2 Bij elke prijsvormingsmethode kan ONS Dakonderhoud onvoorzien meerwerk constateren. Dit geldt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) bij constatering van houtrot tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Extra werk dat als gevolg daarvan verricht moet worden, kan in alle gevallen als meerwerk worden doorgerekend aan de Wederpartij.
10.3 Het gemis aan een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van ONS Dakonderhoud op verrekening van meerwerk onverlet.

 

11. Vertraging bij werkzaamheden en overschrijding (op)leveringsdatum

 

11.1 ONS Dakonderhoud is bij het inplannen van haar werkzaamheden afhankelijk van externe factoren, zoals de weersomstandigheden. Het kan daardoor voorkomen dat gemaakte afspraken meerdere keren verplaatst moeten worden. Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn altijd indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij ONS Dakonderhoud schriftelijk in gebreke te stellen.
11.2 ONS Dakonderhoud heeft het recht om een nieuwe opleveringsdatum af te spreken met de Wederpartij als er sprake is van vertraging bij de werkzaamheden.

 

12. Annulering

 

12.1 Een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is enkel mogelijk bij wederzijds goedvinden.
12.2 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij, heeft ONS Dakonderhoud altijd het recht om de kosten voor de reeds gemaakte of ingeplande uren en werkzaamheden in de uitvoering van de Overeenkomst, alsook de kosten voor de reeds uitbesteedde diensten of bestelde producten, aan de Wederpartij in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief, waarbij de Wederpartij in ieder geval een minimale vergoeding van 30% van de totale overeengekomen kosten (gebaseerd op de aanneemsom of richtprijs) aan ONS Dakonderhoud verschuldigd is.
12.3 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop ONS Dakonderhoud de schriftelijke annulering heeft ontvangen.
12.4 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van ONS Dakonderhoud leidend.

 

13. Oplevering

 

13.1 De werkzaamheden zijn afgerond als ONS Dakonderhoud dit mededeelt aan de Wederpartij. ONS Dakonderhoud zal in dit geval ook aan de Wederpartij (of een door de Wederpartij aangewezen gemachtigde) vragen om te tekenen voor oplevering.
13.2 Als de werkzaamheden zijn afgerond maakt ONS Dakonderhoud foto’s van de afgeronde werkzaamheden.
13.3 Als de Wederpartij zelf niet aanwezig is op het moment van afronding, dan zal ONS Dakonderhoud op schriftelijk verzoek van de Wederpartij deze foto’s toesturen en alsnog om ondertekening vragen. Een dergelijk schriftelijk verzoek van de Wederpartij dient ONS Dakonderhoud dan binnen 48 uur na afronding van de werkzaamheden te ontvangen. Als enig bericht van de Wederpartij uitblijft binnen 48 uur na afronding van de werkzaamheden of binnen 48 uur na toezending van de foto’s door ONS Dakonderhoud, dan wordt de Wederpartij geacht akkoord te zijn met de (staat van) oplevering door ONS Dakonderhoud.
13.4 De Wederpartij dient bij oplevering of na ontvangst van de foto’s het door ONS Dakonderhoud opgeleverde te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
13.5 Na oplevering geldt enkel de garantie zoals opgenomen in de garantievoorwaarden ONS Dakonderhoud als dit expliciet schriftelijk is benoemd in de Overeenkomst of op de factuur.

 

14. Zekerheid

 

14.1 ONS Dakonderhoud kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd van de Wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. ONS Dakonderhoud kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft ONS Dakonderhoud het recht de Overeenkomst te weigeren.
14.2 ONS Dakonderhoud hanteert de volgende betaaltermijnen:
– 1/3e van de overeengekomen vergoeding is bij de start van de werkzaamheden verschuldigd; en
– 1/3e van de overeengekomen vergoeding is verschuldigd als de werkzaamheden halverwege zijn; en
– 1/3e van de overeengekomen vergoeding is verschuldigd na oplevering van de werkzaamheden.
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
14.3 ONS Dakonderhoud zal in ieder geval om een aanbetaling vragen als de aanneemsom tenminste € 10.000,00 of een hoger bedrag betreft.

 

15.Vergoedingen en betaling

 

15.1 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals reiskosten en parkeerkosten, dan zullen deze kosten apart op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.
15.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is iedere Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen van ONS Dakonderhoud ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
15.3 De Wederpartij is nooit gerechtigd tot verrekening van het door haar aan ONS Dakonderhoud verschuldigde.
15.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

 

16. Eindafrekening regiewerk

 

16.1 Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3.2, zal ONS Dakonderhoud binnen een redelijke termijn na (op)levering de eindafrekening aan de Wederpartij toesturen.
16.2 De eindafrekening geeft een omschrijving van de geleverde materialen, de uitgevoerde werkzaamheden en van het eventueel opgedragen meer- of minderwerk

 

17. Niet nakoming betalingsverplichting

 

17.1 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van ONS Dakonderhoud in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Een Consument zal eerst door ONS Dakonderhoud worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens de Consument wettelijke rente verschuldigd is over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De Wederpartij die geen Consument is, is daarentegen direct de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
17.2 ONS Dakonderhoud heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door ONS Dakonderhoud steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

 

18. Conformiteit

 

18.1 De door ONS Dakonderhoud te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
18.2 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde product en eerdere afbeeldingen, schetsen e.d. die zijn getoond door ONS Dakonderhoud zoals de kleurtint of de vorm. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.
18.3 Algemene aanduidingen en beschrijvingen van door ONS Dakonderhoud geleverde producten of diensten, zoals opgenomen in brochures, lijsten, website(s) e.d., zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en mogen nimmer worden opgevat als een kwaliteits- of garantieaanduiding.
18.4 Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
18.5 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van ONS Dakonderhoud en de door ONS Dakonderhoud bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

 

19. Niet-nakoming van de overeenkomst

 

19.1 ONS Dakonderhoud heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– ONS Dakonderhoud ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van ONS Dakonderhoud gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij ONS Dakonderhoud direct of indirect (zijn) ontstaan.

 

20. Aansprakelijkheid

 

20.1 Eventuele aansprakelijkheid van ONS Dakonderhoud blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
20.2 ONS Dakonderhoud en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van (onder andere, maar niet uitsluitend):
– door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– een specifiek door de Wederpartij verlangde constructie of werkwijze;
– gebreken aan de zaken waaraan de werkzaamheden worden verricht;
– de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;
– andere personen die aanwezig zijn op de plaats van uitvoering van de Overeenkomst algemeen geldende (veiligheids-)voorschriften niet in acht nemen of niet zorgvuldig met het door ONS Dakonderhoud gecreëerde omgaan;
– handelingen die het gevolg zijn van het niet-nakomen van de verplichtingen door de Wederpartij als bedoeld in artikel 8.6;
– handelingen die op grond van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst voor rekening en risico van de Wederpartij komen;
– normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten haar schuld ontstaat;
– omstandigheden die buiten de macht van ONS Dakonderhoud liggen.
20.3 ONS Dakonderhoud is niet aansprakelijk voor bevestigingsmateriaal dat (zichtbaar) door het plafond heen komt. ONS Dakonderhoud heeft voldoende materiaal nodig voor de bevestiging. Als er geen of niet voldoende plafond aanwezig is, dan zal het bevestigingsmateriaal zichtbaar zijn. ONS Dakonderhoud aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
20.4 ONS Dakonderhoud is ook nooit aansprakelijk voor roetschade, schade ontstaan door (a) constructieve gebreken, zoals ondeugdelijke aansluitingen, (b) stucschade, (c) lakschade, (d) schade als gevolg van afplak- of lijmresten aan de opstal of de inboedel, (e) bestaande gebreken en/of schade aan de opstal of inboedel die (pas) door de werkzaamheden van ONS Dakonderhoud aan het licht komen, (f) brand, (g) schade als gevolg van noodzakelijke boringen, (h) schade ontstaan door (losgekomen) asbest welke in het betreffende pand is verwerkt, (i) schade – bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aan de vloer, tapijt, wand of inboedel – ontstaan door het verplaatsen van de inboedel, (j) schade ontstaan door weersomstandigheden, (k) schade door – al dan niet al aanwezige – lekkages als gevolg van dakpannen die niet goed aansluiten, reeds kapot zijn of niet goed aangesloten kunnen worden, (l) schade door openstaande naden in de platte daken, (m) schade ontstaan door – al dan niet al aanwezige – lekkages als gevolg van loszittend loodwerk, (n) lekkages en (water)schades die ontstaan door blijvend stilstaand water op (het) dak(en), (o) schade of letsel ontstaan door het betreden van al gebrekkige bouwdelen zoals goten en/of daken, (p) schade of letsel als gevolg van vallende delen zoals vuil, dakpannen of stenen.
20.5 De Wederpartij heeft de mogelijkheid om tegen betaling een brandverzekering af te sluiten via ONS Dakonderhoud. Indien de Wederpartij hier gebruik van wenst te maken dient zij dit aan te geven aan ONS Dakonderhoud bij of voor het sluiten van de Overeenkomst. Het risico voor het niet afsluiten van deze aanvullende brandverzekering ligt bij de Wederpartij. Schades ten gevolge van werkzaamheden die zouden vallen onder de dekking van de brandverzekering – mocht die zijn afgesloten- komen voor rekening en risico van de Wederpartij. ONS Dakonderhoud is niet aansprakelijk voor deze schades.
20.6 De aansprakelijkheid van ONS Dakonderhoud is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het bedrag wat het meest recent gefactureerd is aan de Wederpartij inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
20.7 ONS Dakonderhoud is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ONS Dakonderhoud aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ONS Dakonderhoud toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
20.8 ONS Dakonderhoud is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste inkomsten, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
20.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als ONS Dakonderhoud de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.
20.10 De Wederpartij vrijwaart ONS Dakonderhoud, en de door ONS Dakonderhoud ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.

 

21. Klachten

 

21.1 Eventuele klachten dienen binnen 48 uur na oplevering schriftelijk door de Wederpartij aan ONS Dakonderhoud te worden gemeld.
21.2 Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan ONS Dakonderhoud worden gemeld.
21.3 De Wederpartij dient ONS Dakonderhoud in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
21.4 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal ONS Dakonderhoud het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen.

 

22. Eigendomsvoorbehoud

 

22.1 Alle door ONS Dakonderhoud in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ONS Dakonderhoud totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met ONS Dakonderhoud gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
22.2 De door ONS Dakonderhoud geleverde zaken, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om voornoemde zaken te verpanden, aan derden over te dragen of op enige andere wijze te vervreemden of bezwaren.
22.3 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan ONS Dakonderhoud en de door ONS Dakonderhoud aan te wijzen derden om bij de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ONS Dakonderhoud zich bevinden en de zaken terug te nemen.

 

23.Privacy

 

ONS Dakonderhoud is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Wederpartij. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) ONS Dakonderhoud een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) ONS Dakonderhoud hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Wederpartij; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Wederpartij besluit om persoonsgegevens van derden aan ONS Dakonderhoud te verstrekken, dan dient de Wederpartij zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

 

24.Toepasselijk recht en geschillen

 

24.1 Op alle rechtsbetrekkingen met ONS Dakonderhoud is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
24.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ONS Dakonderhoud is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
24.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op!

Mogelijk heeft u naar aanleiding van de beschrijving van een van onze diensten vragen over de manier waarop wij bepaalde klussen aanpakken. Neem in dat geval geheel vrijblijvend contact met onze specialisten op! Ook wanneer u vragen heeft over de kosten voor specifieke klussen, helpen we u graag verder.

 

Wij voorzien u niet alleen van een antwoord op uw vragen. Ook kunnen we u adviseren over de mogelijkheden die u in bepaalde situaties heeft. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden bij het vervangen van dakgoten, de mogelijkheden bij het herstel van lekkages rond uw dakbedekking, enzovoorts.

 

Voor ons is het belangrijk dat u een weloverwogen keuze kunt maken, wanneer u werkzaamheden aan of rondom uw dak uit wilt laten voeren. Persoonlijk advies en een duidelijke uitleg van onze mogelijkheden staat daarom voorop! Wanneer mogen onze specialisten u van advies voorzien? Neem vandaag nog contact met ons op.

Bel ONS direct