Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden downloaden

0. Definities

 

ONS Dakonderhoud:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONS Dakonderhoud, gevestigd te (5253 AP) Nieuwkuijk aan het adres Kerkstraat 30 A en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66176530.

Wederpartij:
de partij die een Overeenkomst sluit met ONS Dakonderhoud of aan wie ONS Dakonderhoud een offerte heeft uitgebracht. De Wederpartij betreft zowel de Consument als iedere partij die handelt voor doeleinden die verband houden met haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Consument:
een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Meer- en minderwerk:
door de Wederpartij gewenste toevoegingen aan of vermindering van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

Overeenkomst:
iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen ONS Dakonderhoud en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Partijen:
ONS Dakonderhoud en de Wederpartij samen.

 

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

 

1.1 Deze garantievoorwaarden zijn enkel van toepassing op de door ONS Dakonderhoud aangebrachte dakbedekking.
1.2 Om een beroep te kunnen doen op deze garantievoorwaarden, moet zijn voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
a. Door ONS Dakonderhoud is op de Overeenkomst of de factuur expliciet schriftelijk melding gemaakt van de toepasselijkheid van deze garantievoorwaarden; en
b. De Wederpartij overlegt bij melding van de schade de originele Overeenkomst of factuur (of een duidelijke kopie daarvan) met daarop de vermelding van de garantieperiode; en
c. De schade waarvoor de Wederpartij een beroep doet op deze garantievoorwaarden wordt niet vergoed door garanties of verzekeringen van derden; en
d. De schade waarvoor de Wederpartij een beroep doet op deze garantievoorwaarden wordt door de Wederpartij binnen 48 uur na constatering aan ONS Dakonderhoud schriftelijk gemeld; en
e. De Wederpartij heeft de aanneemsom, inclusief eventueel berekend meerwerk, volledig aan ONS Dakonderhoud voldaan.
1.3 De garantietermijn vangt aan op het moment dat ONS Dakonderhoud het werk bij de Wederpartij gereed meldt en de dakbedekking dus aan de Wederpartij is opgeleverd. De duur van de garantie stemt overeen met de vermelding daarvan op de Overeenkomst en/of factuur.
1.4 De duur van de garantietermijn wordt niet gewijzigd als gevolg van verrichte aanvullende werkzaamheden of reparatiewerkzaamheden door ONS Dakonderhoud.
1.5 Deze garantie heeft enkel betrekking op het juist aanbrengen van de dakbedekking, de waterdichtheid van de dakbedekking en de kwaliteit van de dakbedekking. Bij de beoordeling van de vraag of de Wederpartij een beroep kan doen op de vermelde garantie, wordt ervan uitgegaan dat ONS Dakonderhoud de werkzaamheden heeft uitgevoerd conform de (redelijke) instructies van de Wederpartij, binnen de professionele kaders. De opdracht van ONS Dakonderhoud betreft nooit het toetsen of de instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij het uitvoeren een bepaalde (specifieke) test tussen Partijen is overeengekomen. Als de instructies van de Wederpartij dus aanleiding hebben gegeven tot de schade of gebreken, dan kan er geen beroep worden gedaan op deze garantievoorwaarden.

 

2.Conformiteit en garantie

 

2.1 De door ONS Dakonderhoud te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen de garantieperiode, zal ONS Dakonderhoud de kosten voor herstel of vervanging dragen. Het is ter uitsluitende beoordeling van ONS Dakonderhoud of er wordt gekozen voor herstel of vervanging.
2.2 De garantie komt direct te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit:
– de situatie dat de Wederpartij of derden, zonder schriftelijke toestemming van ONS Dakonderhoud, aan de zaak reparaties en/of wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen; of
– de situatie dat de Wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht op of aan de dakbedekking, waaronder (maar niet uitsluitend) het plaatsen of bevestigen van zonnepanelen, plaatsen of aanleggen van een dakterras of groene daken, waardoor er nadelige gevolgen zijn opgetreden of schade is ontstaan aan de dakbedekking; of
– als de dakbedekking is blootgesteld aan abnormale omstandigheden; of
– als de dakbedekking is gebruikt op een andere dan de voorgeschreven wijze (ondeskundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik); of
– als de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; of
– als het periodiek reinigen van het dak of het preventief onderhoud aan de dakbedekking (waartoe ONS Dakonderhoud een onderhoudscontract kan aanbieden) achterwege wordt gelaten en/of wanneer door derden werkzaamheden aan de dakbedekking zijn verricht; of
– als het gebrek of de schade het gevolg is van de werking van de onderliggende constructie en/of het verlies van samenhang van de ondergrond en/of wijziging in de bestemming van het dak of wijziging van de klimaatklasse van het gebouw; of
– als het gebrek het gevolg is van mechanische beschadigingen, natuurgeweld (zoals aardbevingen, storm, blikseminslag) of enige andere van buitenaf komende oorzaak. Onder storm wordt verstaan: een weergesteldheid waarbij een hogere windsnelheid wordt behaald dan 20.8 meter per seconde (windkracht 9 of meer op de schaal van Beaufort); of
– als de schade betrekking heeft op blijvend stilstaand water op (het) dak(en), waarbij de Wederpartij voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden door ONS Dakonderhoud is geïnformeerd en zelf gekozen heeft om geen aanpassingen te laten uitvoeren door ONS Dakonderhoud om het blijvend stilstaand water te verhelpen door middel van (i) het aanpassen van het afschot middels het aanbrengen van een nieuwe houten onderconstructie; of (ii) afschotisolatie te nemen; of
– normale slijtage of waardevermindering; of
– de situatie dat de Wederpartij of een derde bewust of opzettelijk schade heeft toegebracht.
2.3 Deze garantie is niet van toepassing op aangebrachte voorzieningen op het dak, zoals (maar niet uitsluitend) groen-, parkeer- of energievoorzieningen. Ook strekt deze garantie zich niet uit tot het verwijderen en weer aanbrengen van deze voorzieningen, als om welke reden dan ook, schade aan de dakbedekking is ontstaan.

 

3. Dekking

 

3.1 Deze garantie biedt enkel recht op herstel of vervanging en biedt nimmer recht op een schadeloosstelling.
3.2 Schade die is ontstaan als gevolg van een lekkage of indirecte schade is eveneens van deze garantie uitgesloten.

 

4. Melding

 

4.1 De Wederpartij is verplicht de gebreken binnen 48 uur na het constateren daarvan schriftelijk te melden aan ONS Dakonderhoud. De schriftelijke melding dient in ieder geval te omvatten:
– Naam, adres en woonplaats van de Wederpartij;
– Plaats en adres van het gebouw waarop de melding betrekking heeft;
– Een omschrijving van de klacht;
– Het origineel of een duidelijke kopie van de Overeenkomst of factuur waarop de garantie staat vermeld.

 

5.Toepasselijk recht en geschillen

 

5.1 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. ONS Dakonderhoud zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
5.2 Op alle rechtsbetrekkingen met ONS Dakonderhoud is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
5.3 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ONS Dakonderhoud is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
5.4 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op!

Mogelijk heeft u naar aanleiding van de beschrijving van een van onze diensten vragen over de manier waarop wij bepaalde klussen aanpakken. Neem in dat geval geheel vrijblijvend contact met onze specialisten op! Ook wanneer u vragen heeft over de kosten voor specifieke klussen, helpen we u graag verder.

 

Wij voorzien u niet alleen van een antwoord op uw vragen. Ook kunnen we u adviseren over de mogelijkheden die u in bepaalde situaties heeft. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden bij het vervangen van dakgoten, de mogelijkheden bij het herstel van lekkages rond uw dakbedekking, enzovoorts.

 

Voor ons is het belangrijk dat u een weloverwogen keuze kunt maken, wanneer u werkzaamheden aan of rondom uw dak uit wilt laten voeren. Persoonlijk advies en een duidelijke uitleg van onze mogelijkheden staat daarom voorop! Wanneer mogen onze specialisten u van advies voorzien? Neem vandaag nog contact met ons op.

Call Now ButtonBel ONS direct